Incasso Advocaten
Incasseren van vorderingen

Kosten: no win no fee

Voor het in behandeling nemen van een incassozaak berekenen wij een minimumbedrag van € 50,00 te vermeerderen met BTW. Hiervoor leggen wij het dossier aan, maken wij een berekening van rente en kosten, vragen wij de benodigde gegevens op bij de Kamer van Koophandel en/of gemeente en sturen wij per aangetekende en gewone post een incassobrief.

Indien naar aanleiding van deze brief volledig wordt betaald ontvangt u van ons de gehele hoofdsom. Wij worden dan betaald uit de geïncasseerde rente en kosten en uit voormeld bedrag van € 50,00 te vermeerderen met BTW. Indien gedeeltelijk wordt betaald bent u ons naast genoemd minimumbedrag een vooraf afgesproken percentage verschuldigd over het wèl geïncasseerde bedrag. De vervolgstappen bespreken we met u.

In het gerechtelijke traject brengen wij u de externe kosten in rekening die wij ook zelf hebben moeten betalen. Het gaat dan om het verschuldigde griffierecht, de deurwaarderskosten en de eventuele kosten van het inwinnen van verhaalsinformatie.

 

 

 

 

Laat u niets wijs maken: geen enkele dienstverlener in incassozaken gaat die kosten zelf dragen.

Het in dit vervolgtraject in rekening te brengen aanvullend honorarium bestaat uit de dan geïncasseerde incassokosten + rente vermeerderd met een af te spreken vergoeding voor de gewerkte tijd.

Bij een zuivere incasso (geen verweer) kan het honorarium doorgaans geheel worden betaald uit de geïncasseerde incasso- en proceskosten en rente.

Indien verweer wordt gevoerd, in of buiten rechte, kan de zaak niet meer als zuivere incasso worden aangemerkt. Keizers Advocaten zal u dan, afhankelijk van de hoogte van de vordering en de te verwachten tijdsbesteding, een voorstel doen voor behandeling van de zaak op basis van een concurrerend uurtarief.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?

Neem contact op

040 24 45 600