Incasso Advocaten
Incasseren van vorderingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van KEIZERS ADVOCATEN te Eindhoven

 1. Keizers Advocaten is de handelsnaam van de maatschap naar Nederlands recht Keizers Advocaten, welke (mede) bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op schriftelijk verzoek wordt een lijst van de maten toegestuurd.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door de maatschap Keizers Advocaten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Keizers Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Op de dienstverlening van Keizers Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.
 5. Keizers Advocaten zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Keizers Advocaten is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden.
 6. De opdrachtgever geeft Keizers Advocaten op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Keizers Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Keizers Advocaten.
 8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Keizers Advocaten vast te stellen uurtarieven.
 9. Door Keizers Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 10. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Keizers Advocaten gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 11. Keizers Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Keizers Advocaten in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Keizers Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.
 12. De rechtsverhouding tussen Keizers Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 13. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers van Keizers Advocaten.
 14. In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven in juni 2008 en tevens te raadplegen op de website van Keizers Advocaten: www.keizersadvocaten.nl

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?

Neem contact op

040 24 45 600